Ogólne warunki sprzedaży

 

§1 Uwagi ogólne, definicje

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, z wyjątkiem zmian przyjętych na mocy wyraźnego, pisemnego ustalenia przez strony, regulują zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński Sp. J. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorstwami, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia rozumiane są w sposób następujący:

 • Ogólne Warunki Sprzedaży – Ogólne Warunki Sprzedaży Jeleniogórskich Kopalni Surowców Mineralnych Lipiński Sp. J.
 • Dostawca – Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński Sp. J.
 • Odbiorca – dowolny podmiot, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą.
 • Towar – rzecz oznaczona co do gatunku, dostarczona do Odbiorcy.
 • Cena towaru – cena wynikająca z cennika Dostawcy obowiązującego w dniu otrzymania zamówienia przez Dostawcę, albo z „Potwierdzenia zamówienia” wystawionego przez Dostawcę lub też innego dokumentu, w którym Dostawca określił wysokość cen. Ceny tak określone są cenami netto, które zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami obowiązującymi w dniu odebrania Towaru.

 

§2 Zamówienia

 

1. Złożenie zamówienia nie wiąże Dostawcy, zaś brak jego potwierdzenia nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

2. Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej, drogą mailową na adres zamówienia@jksm.pl lub faksem +48 75 717 25 15

3. W zamówieniu należy podać następujące informacje

 • Nazwa Odbiorcy, NIP, Regon oraz/lub KRS (osoby prawne) lub PESEL (osoby fizyczne) Odbiorcy.
 • Dane kontaktowe i osobę kontaktową Odbiorcy.
 • Adres i miejsce dostawy, jeżeli dostawa na warunkach DAP.
 • Rodzaj i ilość zamawianego Towaru
 • Rodzaj opakowania i forma obrotu opakowaniami (szczegóły dotyczące rodzaju i formy opakowań znajdują się w §4).
 • Zamówienia należy składać z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem (zamówienia są przyjmowane do godziny 14:00 w dni robocze).
 • Przyjęcie zamówienia jest potwierdzone w formie pisemnej przez pracownika działu handlowego, w postaci dokumentu „Potwierdzenie zamówienia”, który jest standardową formą przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienie może zostać również potwierdzone poprzez spisanie umowy pomiędzy stronami.

 

§3 Warunki handlowe


1. Warunki handlowe, na jakich zostało przyjęte zamówienie, takie jak: towar, cena, termin realizacji, forma opakowania, forma płatności, sposób płatności, transport, miejsce odbioru towaru określone są w „Potwierdzeniu zamówienia” lub poprzez spisanie umowy pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

2. Przed odbiorem towaru należy dostarczyć, w formie pisemnej, upoważnienie do odbioru towaru, do miejsca określonego w „Potwierdzeniu zamówienia” lub w umowie pomiędzy stronami.

3. Faktura za odebrany towar zostanie wysłana Odbiorcy w formie papierowej pocztą lub w formie elektronicznej jeśli została zawarta odrębna umowa w tej kwestii.

4. Termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury.
 

§4 Opakowania

 

1. Rodzaje opakowań towarów ofertowanych przez Dostawcę:

 • luzem, ładowane na samochody samowyładowcze typu wywrotka lub autocysterna;
 • w big-bagach na paletach typu euro lub bez palet;
 • w workach papierowych na paletach typu euro.

2. Formy obrotu opakowań, tj.: workami typu big-bag lub/i paletami:

 • zawarte w cenie towaru;
 • sprzedawane oddzielnie, na fakturze będzie to oddzielna pozycja;
 • do zwrotu w przeciągu 60 dni od daty odebrania towaru

3. Potwierdzenie przyjętej formy obrotu opakowaniami z Odbiorcą zawarte jest w „Potwierdzeniu zamówienia” wystawianym przez Dostawcę, lub w pisemnej umowie sporządzonej pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą.

4. W przypadku opakowań zwrotnych wraz z dokumentem wydania towaru (WZ), odbiorca otrzyma dokument odebrania opakowań zwrotnych: „Wydanie Kaucyjne” (WKA).

5. Opakowania zwrotne typu big-bag Odbiorca zobowiązany jest zwrócić Dostawcy w sposób określony w załączniku nr 1 „Instrukcja zwrotu opakowań typu big-bag”.

6. Opakowania zwrotne należy przechowywać w miejscu zadaszonym, tak aby były one zabezpieczone przed wpływem promieni słonecznych oraz zawilgoceniem.

7. Dostawca przyjmuje jedynie opakowania nieuszkodzone oznaczone swoim logiem.

8. Opakowania zwrotne, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Odbiorca przy dokonywaniu inwentaryzacji, ma obowiązek spisać z natury opakowania będące własnością Dostawcy i powiadomić go o wynikach tegoż spisu.

9. Wszelkie niestandardowe ustalenia dotyczące opakowań potwierdzane są przez Dostawcę pisemnie w dokumencie „Potwierdzenie zamówienia”.

 

§5 Siła wyższa

 

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, określonego w „Potwierdzeniu zamówienia” lub ustalonego w pisemnej umowie pomiędzy stronami, na skutek nadzwyczajnych okoliczności, na które nie ma wpływu. O powyższym fakcie Odbiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

2. Dostawca, w wyniku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, może stosownie do okoliczności zmniejszyć dostawę, zawiesić jej wykonanie do czasu ustąpienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia lub zrealizować zamówienie w innym terminie.

3. Jeżeli niemożność wykonania zamówienia przez Dostawcę nastąpiła w skutek siły wyższej, Odbiorcy nie przysługuje żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. działania wojenne, zamachy terrorystyczne, katastrofy ekologiczne, zmiany ustroju politycznego i gospodarczego, a także niezawinione przez Dostawce przerwy w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego spowodowane m. in.: strajkami, nagłymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, blokadami dróg, klęską żywiołową.
 

§6 Gwarancje, rękojmia, reklamacje

 

1. Wszystkie Towary Dostawcy objęte są gwarancją. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru z tytułu rękojmi.

2. Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie swoje Towary.

3. Warunkiem udzielenia gwarancji przez Dostawcę jest przestrzeganie przez odbiorcę zasad przechowywania Towaru oraz zasad pobrania próbek kontrolnych.

4. Próbki należy pobrać w terminie:

 • Towary do 3 mm grubości, sprzedawane luzem (wywrotki, autocysterny) w dniu dostarczenia do zakładu produkcyjnego Odbiorcy,
 • Towary do 3 mm grubości, sprzedawane w big-bagach lub w workach papierowych w przeciągu 5 dni od odebrania z zakładu Dostawcy.

5. Próbki należy pobrać w następujący sposób:

 • Towary do 3 mm grubości, sprzedawane luzem lub w big-bagach przy pomocy wgłębnika, pobierając około 1 kg Towaru
 • Towary do 3mm grubości, sprzedawane w workach papierowych po 400 g z worków z górnej i dolnej warstwy na palecie.

6. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę wady Towaru jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Dostawcę oraz dostarczyć Dostawcy próbki w przeciągu 5 dni od daty ich pobrania.

7. Wraz z próbkami Odbiorca zobowiązany jest przedstawić Dostawcy etykiety Towaru oraz określić numer dokumentu WZ, który dotyczy reklamowanej partii.

8. Wszystkie Towary należy przechowywać w miejscu do tego wydzielonym, w oryginalnych opakowaniach. W przypadku Towarów luzem miejsce składowania nie może być używane do przechowywania innych Towarów. Towary, które w Kartach Technicznych maja określoną zawartość wilgoci, muszą być chronione przed zawilgoceniem.

9. W przypadku sporów wszystkie strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia na drodze porozumienia. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie, a sądem sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawcy nie obowiązuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980r. następnie ratyfikowanej przez Polskę 13 marca 1995r.

10. W przypadkach nieunormowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.